ปตท.สผ.กับ ม.นเรศวร อบรมภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประถมศึกษา

ปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ จำนวน 350,000 บาท แก่ ดร.สุพิชญา มีสาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปี 2561 มีคุณครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน จากโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร และพิจิตร รวม 47 โรงเรียน โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดย ปตท.สผ. ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิควิธีการสอน ตลอดจนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการส่งเสริมด้านการศึกษา เป็น 1 ใน 4 แนวคิดหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต