ทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ

วันพฤหัสที่ 29 มีนาคม 2561 นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 9,428,800 บาท ดำเนินการโดยวิธี E – Auction เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ 2559 แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคมปี พ.ศ. 2560 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน มีความสวยงาม มั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับการให้บริการด้านการศึกษาแก่บุตรหลานเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นศูนย์รวมพลังของประชาชนในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชุมชนและท้องถิ่น