ผู้ว่านำ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม​ 2561 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร … ร่วมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ, ข้าราชการพลเรือน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ฯลฯเพื่อโปรดทราบ” ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, รองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ, ข้าราชการพลเรือน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ ฯลฯ

จากพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ ทางราชการโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เห็นควรแก้ไขข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ให้กำหนดวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามในวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และประกาศให้ข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ