ส่งเสริมปลูกอ้อยแทนนาข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสม..ธำมรงค์

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ปี 2561 โดยมี นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเกรียงศักดิ์ กลางนภา นายก อบต.ธำมรงค์ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านคลองสีนวล หมู่ 6 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชรทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตพืชตามศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด โดยส่งเสริมให้เกษตรกร ลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน โดย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) อ้อยโรงงาน ปี 2561 จากอำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน และอำเภอคลองขลุง จำนวน 300 ราย ฯลฯ//ข่าวข้างจวน