อบจ.ประชุมสภาฯถกข้อราชการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 มีญัตติสำคัญเรื่องยกเลิกค่าใช้บริการสนามกีฬา อบจ.การโอนงบประมาณ จ่าย ตั้งรายการใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิชัย สมไชยมงคลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรียกเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมี สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คือ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอนันต์ เดชศรี อดีตประธานสภาฯ นายกมล สิมเมือง นายชัยยศ ตั้งนิยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นางเบญจมาศ สบายเมือง เลขาณุการสภาฯ ที่เข้าร่วมครบองค์ประชุม นอกจากนี้ฝ่ายข้าราชการประจำมี นายสุรพงษ์ ขะจวง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนำข้าราชการกองงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ในที่ประชุมมีวาระ รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในคราวประชุมที่ผ่านมา  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการกำหนด ค่าบริการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561 ที่ผ่านการประชุมสภาไปแล้ว และได้นำกลับเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งนี้เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ท้วงติงการจัดเก็บค่าบริการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ในที่ประชุมสภาฯจึงได้นำกลับมาพิจารณา ตามคำแนะนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และได้มีมติยกเลิกการจัดเก็บค่าบริการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรดังกล่าวไปแล้วนอกจากนี้ยังมีญัตติขออนุมัติงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และในญัตติสุดท้าย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งสองญัตติเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนนหนทาง  การพัฒนาสนามกีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนปิดการประชุมสมาชิกสภาได้อภิปรายการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งจังหวัดกำแพงเพชร//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร