วันผู้สูงอายุโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสาวงามจิตร โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัด, ผู้แทนอัยการจังหวัด และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนี้​ โครงการส่งเสริมสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านสังคม และได้รับสวัสดิการสังคมในทุกด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สูงอายุทั้ง 11 อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ, เครือข่ายอาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 200 คน และในโอกาสนี้ยังได้มอบหนังสือสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย / ข่าวข้างจวน