สืบสานประเพณี..แน่นจวน ขอพรรดน้ำดำหัว เจ้าเมืองกำแพงเพชร

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม ประเพณีรดนำดำหัว หรือบางครั้งก็เรียกว่า ประเพณีปีใหม่เมืองจะมีในระหว่าง วันที่ 13-15 เดือนเมษายนของทุกปี หรือวันสงกรานต์นั่นเอง ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ขบวนกองยาวที่มีผู้อาวุโส จากโรงเรียนผู้สูงอายุชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางรำ ก็ได้เคลื่อนร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีท่านธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และท่านสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชร คณะกรรมการเหล่ากาชาด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านไพโรจน์ แก้วแดง ท่านพิจิตร วัฒนศักดิ์ พร้อมด้วยภรรยา ท่านธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดฯ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทุกภาคส่วน นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ รวมทั้งภาคเอกชนนายสมศักดิ์ ขำสกุลประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ร่วมในพิธีหนีกันจนแน่นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวนำสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ทุกท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในห้วงประเพณีเทศกาลสงกรานต์ในการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวยังแหล่งสถานที่ต่างๆ บรรยากาศสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านมา เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็นไทย โดยผู้ที่มาร่วมในพิธีฟังสรงน้ำพระก่อน ที่จะรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายจักรไตรภพ หนุนเพชรอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และ นางศรีจันทรา ปานช้างนักจัดรายการสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 ทำหน้าที่บรรยายถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่เดินทางมาร่วมในพิธีนี้กันอย่างครึกครื้นสนุกสนาน ขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มาร่วมงาน ก็ได้รับการนอบน้อม รดน้ำดำหัวจากผู้ที่ให้ความเคารพซึ่งเป็นบรรยากาศของการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ก่อนที่หน่วยงานราชการต่างๆที่มาร่วมในพิธี จะเดินทางกลับไปประจำยังตำแหน่ง ของตนเอง เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ของจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเราครับ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร