สงกรานต์ อบจ.รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ขอขมาต่อกันปีใหม่ไทย

อบจ.จัดงานภายใน วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 พบปะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมสังสรรค์ รดน้ำขอพร บรรยากาศ ชื่นมื่น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมภายในพื้นที่ของตนเองแล้ว    โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่มีมีความใกล้ชิดและมีหน้าที่ดูแลเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน มาร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เป็นกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ปล่อยนกปล่อยปลา ก่อพระทรายเข้าวัดฟังธรรม แห่สรงน้ำพระ เป็นต้น และหลังจากเหน็ดเหนื่อยทำงานกันมาแล้ว ตลอดทั้งปีก็ถึงคิวของคนในองค์กร ที่จะแสดงความรักความสามัคคีกัน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.อ่างทอง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อบ่ายวันที่ 12 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร , นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกมล สิมเมือง นางยุวดี คงอินทร์ คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นายสุรพงษ์ ขะจวง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้อำนวยการกองทุกกอง, ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประเพณีไทยรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนั้นยังเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีต่อกัน อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งบรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างบุคลากรในองค์กรของ อบจ.กันทุกคน นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กว่าวถึงประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ ได้ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดทั้งปี   และขอขมาต่อกันที่อาจก้าวล่วงเกินแก่กันไป รวมทั้งตัวรักษานายกเอง ในฐานะที่เป็นผู้นำ คำกล่าวอาจสร้างความพึงพอใจและไม่ถูกใจบ้าง ก็จะขอขมาต่อกัน ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจ รักและสามัคคี ทำงานร่วมกันเพื่อท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป