บ.เครือสิงห์โตทอง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจํากัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับบริษัทธันยบูรณ์สถาพรจำกัด จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย จะมีประเพณี  รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุหรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ของผู้น้อย ที่ขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองในโอกาส  ประวันเพณีสงกรานต์ ของทุกๆปีคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขึ้นที่ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรขึ้นที่ภายในบริษัทฯ โดยจัดลานกว้างที่หน้าสำนักงาน ประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามย้อนยุค ตามนโยบายของรัฐบาล แต่งไทยรับสงกรานต์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร เจ้าของผู้ประกอบการโรงสีธันยบูรณ์สถาพรคลองขลุง ร่วมรดน้ำดำหัวบิดามารดาของคุณธัญญา รุ่งชาญชัย เจ้าของผู้ประกอบการบริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ทั้ง 2 โรงสีรับซื้อพืชไร่จากเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนา ด้วยการยึดหลักซื้อขายเป็นธรรม สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้กิจกรรมกล่าว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานลูกจ้าง ได้มีโอกาสได้รดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหารของทั้งสองบริษัทฯ ได้มีโอกาสสรงน้ำพระ และกล่าวขอขมาลาโทษที่อาจจะเคยล่วงเกินกันไป อีกทั้งยังเป็นการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนบุตรและลูกหลานที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ยังได้มีโอกาสแสดงถึงความเคารพนอบน้อม ต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เด็กได้พบกับญาติๆ ที่นอกจากจะสนุกและยังอบอุ่นแล้ว ยังปลูกฝังให้เด็กมีความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ทั้งยังช่วยให้ลูกเห็นความสำคัญของคำว่าครอบครัว  และพัฒนา ด้านจิตใจ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงามและควรสืบสาน ทั้งยังช่วยให้ลูกเห็นความสำคัญของคำว่าครอบครัวที่มีมากกว่าพ่อแม่ลูกด้วย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ส่งผลให้ประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้สำหรับกิจกรรมประเพณีอันดีงามนี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ทางคุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ได้ให้ความสำคัญการสืบสานประเพณีนี้ และรดน้ำดำหัวอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าครอบครัวให้ความสำคำกับประเพณีที่ดีงามแบบนี้ และยังนำแบบอย่างที่ดีในการรักษาศิล 5 เป็นคนดีคนเก่ง และการขอขมา จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มาเผยพร่ให้ได้ถือปฏิบัติกันอีกด้วย