บ.เฉาก๊วยชากังราว ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา

วันที่ 25 เมษายน 2561โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา โดยสถานศึกษาร่วมกับ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนเยาวชน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการนำคุณธรรมนำการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานเปิดการประชุม ซักซ้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา ที่สนับสนุนโดยบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด โดยใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่ในการจัดการประชุม โดยต่อยอดจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ เจ้าของ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา กับพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และบุคลากรครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร   และได้นิมนต์ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดคูยาง พระอารามหลวง, พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,เป็นวิทยากรบรรยายถึงหลักธรรม ความสำคัญทางศาสนาความสำคัญของชาติ ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีบุคลากรทางการศึกษากว่า 65 โรงเรียนร่วมรับฟังบรรยาย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้นักเรียนเป็นผู้คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ได้มีทักษะ มัคนายกน้อย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนต้องขาดความมั่นคงทางจิตใจ จนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์ ปัญหามั่วสุมพากันหลงไปในเส้นทางที่ผิดเป็นต้นสำหรับโครงการนี้ จะร่วมส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กเรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีล 5 และศาสนพิธีง่ายๆได้อย่างถูกต้องส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมในเรื่องศีล 5 มาเป็นแนวทางปฏิบัติให้ตนเองเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นผู้นำและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงโดยบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการโรงเรียนละ 20,000 บาทซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการนี้กว่า 60 โรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร