สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

ห้วงเดือนเมษายนของทุกปี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีหน้าที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย คือประเพณีสงกรานต์ กองอำนวยการเกาะกลางน้ำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจเมื่อมาเที่ยวที่เกาะกลางน้ำเป็นประจำทุกวัน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ทหาร ตำรวจ ได้ตั้งกองอำนวยการเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการปฐมพยาบาลและจุดประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หลังจากนั้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจะได้ปรับคืนสภาพเกาะกลางน้ำ เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ดังเดิมเพื่อใช้พื้นที่ในการพักผ่อนออกกำลังกายให้กับพี่น้องชาวเมืองกำแพงเพชรต่อไป