ชาวตำบลวังบัว สืบสานประเพณีชาวไทยอีสาน จัดงานบุญบั้งไฟ วังบัว ขอฝน ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อเพาะปลูกข้าวกว่า 4 พันไร่

ประเพณีงาน บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ของ ไทยรวมไปถึง ลาว โดยมีตำนานมาจาก นิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้อบต.วังบัว ร่วมกับชาวบ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานประเพณีงาน บุญบั้งไฟครั้งที่ 22 ขึ้น ภายในบริเวณ วัดโกรกน้ำซึม หมู่ที่ 9  ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  นายชัยยศ ตั้งนิยมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลวังบัว โดย นายถาวร เหมือนศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว กล่าวรายงานพร้อมด้วย นายสมเด็จ ศรีแป้น นายปรีชา สุตวิไล รองนายก อบต. วังบัว นายอุทิศ ศิริกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว นายทองสุข พิตนอกกำนันตำบลวังบัว ผู้อำนวยการณัฐชาภรณ์ บุญเพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก ด.ต.เสวก พิลึก หัวหน้าจุดตรวจป่าเหียง ร้อยโทวิรุณ หมีโภคาหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอำเภอคลองขลุง นางจิระภา ตั้งนิยม ,นายแสน ผิวละออ นายกเทศบาลตำบลวังยาง นายจักรพงษ์ ไกลสมเด นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคณฑี  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวตำบลวังบัว และชาวอีสานที่อพยพมาตั้งรกรากที่ตำบลวังบัว เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในปีนี้นับพันคน กิจกรรมในพิธีเปิดประกอบไปด้วยขบวนแห่บั้งไฟเอ้ ชุดแฟนตาซี และนางรำได้เครื่องขบวนเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน สนามวัดโกรกน้ำซึม และชมการแสดงเซิ้งจากกลุ่มสตรีตำบลวังบัวหมู่ที่ 2 บ้านโนนสว่าง การแสดงรำเซิ้ง กลุ่มสตรีตำบลวังบัวหมู่ที่ 3 บ้านสามง่ามโดยการนำของนายปรีชา สุตวิไล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  และการแสดงรำเซิ้งจากกลุ่มสตรีตำบลวังบัวหมู่ที่ 8 บ้านวังบัว  เซิ้งให้ชมกันอย่าง อิ่มตาอิ่มใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่บอกคนอีสานที่อพยพมาอยู่ที่ตำบลนี้ มีความชำนาญ เรื่องบุญบั้งไฟ  ในอดีตพี่น้องชาวไทยอีสานอพยพย้ายถิ่นฐาน มาใช้งานรับจ้าง ทำไร่นา ขยายไปหลายอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร และได้ตั้งรกรากอยู่ในชุมชน จนสืบทอดลูกหลาน มีพื้นที่ทำไร่นากันจนกลายเป็นคนท้องถิ่น อยู่ในหลาย ๆพื้นที่ จึงได้มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ในหลายอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญเดือนหก”ช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เหมือนกับการแห่นางแมวของคนภาคกลาง หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ เดือนหกหรือพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ด้วยความเชื่อตามเรื่องเล่านี้จึงทำให้ชาวอีสานทำบั้งไฟทุกปีเพื่อเตือนพญาแถน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเขต 2  ได้สนับสนุนการดำเนินการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ให้ประเพณีดีงามนี้อยู่คู่กับชาวไทยอีสานในจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ตำบลวังบัวแต่เดิมเป็นเขตการปกครองของตำบล ท่าพุทรา อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้แยกการปกครอง ออกมาโดยตั้งชื่อตำบลใหม่ชื่อว่า ตำบลวังบัว ที่มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน ที่มาของชื่อตำบลนั้น มีชื่อคล้องกับบ้านวังบัวที่เป็นคลองเก่าและมีบัว ขึ้นมาก ดอกบัวเกิดขึ้นมาในริมคลอง ซึ่งเรียกภาษาในหมู่บ้านว่า “วัง” (คลองน้ำลึกเป็นลักษณะเหมือนวัง) และดอกบัว จึงเรียกขานกันมาว่า “วังบัว” บึงน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งสัตว์น้ำและพืชน้ำชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะบัวประเภทต่าง ๆ มากมายมีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน และยังเป็น แหล่งน้ำที่ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพ เมื่อมีการแยกตำบลชาวบ้านจึงเห็นสมควรใช้ชื่อวังบัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่บึงน้ำแห่งนั้น ในปี พ.ศ. 2539 สภาตำบลวังบัวได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร