สพป.กำแพงฯเขต 1 อบรม พรบ.จนท.ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการนี้ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 , นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 บรรยายพิเศษ และคุณอัมพวรรณ พุกดำ นิติกรปฏิบัติการ วิทยากรกรมบัญชีกลาง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2560 พร้อมแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้