บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราคนต้องร่วมมือกัน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีหน้าที่ตามระเบียบให้กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ  เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามถนนสายหลัก ย่านการค้า ตลาดชุมชน  เพื่อกวดขันการติดตั้ง ตากวาง สิ่งกีดขวางบนบาทวิถี และการตั้งวางสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รุกล้ำที่สาธารณะ ตามแผนจะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจการติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ  เจ้าหน้าที่เทศกิจจะออกตรวจสอบเพื่อติดตามผล เพื่อความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ของประชาชนในการสัญจรอย่างสะดวก และให้เป็นไปตามโครงการ “จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2561”  ที่ผ่านมา งานรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในที่ห้ามจอด กีดขวางทางจราจ ตลาดต้นโพธิ์  ตลาดสดริมปิง – ตลาดไนท์ -บริเวณศาลหลักเมือง –  ถนนปิ่นดำริห์  บริเวณด้านหน้าและด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร  รวมทั้งการตั้งวางสิ่งของหน้าร้านบางจุด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต ติดตั้งริมถนน เสาไฟ ป้ายหัก ฉีกขาด รกรุงรัง ก่อเกิดมลภาวะทางสายตา ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์เมืองเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรไว้ โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เชิญชวนร่วมสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ สร้างวินัยและรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความสะอาด ความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ประชาชนสามารถสัญจรอย่างสะดวกสบาย และยังเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบ้านเมืองเกิดของเรา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือให้งดการติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดๆ บริเวณที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ // ทีมข่าว kppnews รายงาน