ทม.อนุมัติตามระเบียบ ช่วยเหยื่อพายุ 3 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 3 / 2561 เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบและกลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในครั้งนี้ ตามคำร้องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านพักอาศัยของประชาชนเกิดความเสียหายเป็นบางส่วน จำนวน 3 หลังคาเรือนคือ

1. บ้านของ นางสาวจีรนันท์ พรหมดี บ้านเลขที่ 43 ถนนราษฎรร่วมใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

2. บ้านของนายวิสูตร อินตา บ้านเลขที่ 156 ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

3.บ้านของนายธวัชชัย เบญจศิวกร บ้านเลขที่ 35/2 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น.และวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งทำให้บ้านพักอาศัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ซึ่งฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้ออกสอบข้อเท็จจริงและนายช่างโยธา กองช่าง ได้ออกตรวจสอบประมาณการค่าเสียหาย บ้านพักอาศัยของประชาชน โดยประมาณการค่าความเสียหาย เป็นจำนวนเงินตามค่าวัสดุที่ได้รับความเสียหาย พร้อมพิจารณา เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบและกลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวน 3 ราย ดังกล่าว