ครบรอบการสถาปนา 40 ปี โรงเรียนวัชรวิทยา สัมมนาวิชาการ 4 ทศวรรษ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ให้เป็นสถานศึกษาแห่งใหม่ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกหลานให้มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร และในปี 2561  ได้เวียนมาครบรอบการประกาศจัดตั้ง 40 ปี ของโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จึงได้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชาววัชรวิทยา จะได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าในอนาคต ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 4 ทศวรรษวัชรวิทยาขึ้น ด้วยความร่วมมือ ของคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยาในวันนี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ภายในหอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สถานที่จัดการสัมมนาวิชาการ 4 ทศวรรษวัชรวิทยา ทางคณะครูและโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายสมวุฒิ ศรึอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาวิชาการ 4 ทศวรรษ วัชรวิทยา ในครั้งนี้ ท่ามกลางเครือข่ายผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000  คนโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการศึกษา  โดยในภาคเช้าได้บรรยายเรื่องทางสู่อนาคตเรากำหนดเองโดยมีผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมรับฟังการบรรยาย และภาคบ่ายได้บรรยายเรื่องสาขาอาชีพแห่งอนาคตแนวโน้มและการเตรียมตัวโดยมีผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมการศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับฟังอภิปรายซักถาม อยากเป็นกันเองสำหรับประวัติดรวิริยะฤาชัยพาณิชย์เป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักพูดนักเขียนเป็นผู้นำเสนอแนวคิดด้านการเรียนรู้และผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาของประเทศมากกว่า 15 ปี มีประวัติการทำงานเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับสถาบันต่างๆทั้ งสภาผู้แทนราษฎร การศึกษา รวมทั้งการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ทำงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา ในด้านสาขาอาชีพแห่งอนาคต เป็นต้นซึ่งในการบรรยายวันนี้เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ ที่ต้องการอยากเห็นการศึกษา ที่ไม่เป็นเพียงการสอบและใบปริญญา การศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือ  ในการแบ่งแยกคัดกรองคน แต่การศึกษาควรเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ไม่ใช่แค่บางคน แต่การศึกษาควรช่วยทุกคนได้มี ความหวัง ความสุข และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวัชรวิทยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติโรงเรียนวัชร  วิทยา ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 40 ปีเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมสิ่ง แวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการศึกษาและอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร//พิพัฒนฒ์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าว รายงาน