นายกกาชาดฯ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรับปรุงซ่อมแซม สนง.เหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เพื่อขออนุญาตในการปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานเหล่ากาชาดที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมโทรมผุพังวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเลขที่ 16 ถนนเทศา 1  ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร  เช้าวันนี้ได้มีพิธีบวงสรวงที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามรั้วหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย  เกตุพันธุ์  ปลัดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาด นางวิลาสินี  เกตุพันธุ์  รองนายกเหล่ากาชาด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาวุโสประกอบด้วย นางชมดี สุทธะมุสิก,นางกัลยา  มาลาวรรณ , นางอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์, นางรัชนี  อัศวสุธีรกุล  นางสาวจงจิต  พลแย้ม , นางอรุณศิริ  เพชรพลาย,นางอรสา  วัฒนศิริ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญท่านผู้เป็นใหญ่ ท่านผู้มีพระคุณ ศาสนาพราหมณ์ พระพรหม เทวาอารักษ์ องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสาวกทุกๆพระองค์เบื้องบนพระนิพพาน คุณบิดามารดาทุกๆชาติ เทพเจ้าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันทั้ง3โลก เพื่อพระองค์ท่านเสด็จมาแล้ว ตามที่ตั้งใจอัญเชิญด้วยความเคารพนับถือ ด้วย ใจจริง ขอให้ท่านช่วยเหลืองานใหญ่ๆ ที่จะทำ เช่นสร้างวัด สร้างบ้าน สร้างตึก เป็นต้น ได้โมทนา ยินดี จากท่านผู้บริสุทธิ์ ด้วยปัญญาบารมี ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุขท่ามกลางตั้งเครื่องบวงสรวงพิธีบวงสรวงเทวดา  บายศรียอดไข่เป็ดต้ม  หัวหมูต้ม ไก่ต้ม เป็ดพะโล้ ขนมหวาน ผลไม้  น้ำดื่ม  น้ำชาร้อน ธูปเทียน ข้าวตอก ดอกไม้ 5 อย่าง พวงมาลัยดอกดาวเรือง ผ้าสีด้วยจำหนวนหนึ่ง พิธีในการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในสำนักงานเหล่ากาชาดในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานเหล่ากาชาด โดยนายกเหล่ากาชาด ได้มีมติที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ภายในสำนักงานขึ้นใหม่ เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมไปตามกาล และเวลาพื้นไม้ผุพัง ระบบสายไฟที่ใช้มานาน สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ภายในสำนักงาน ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในห้วงขณะที่มีการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จะได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปตั้งให้บริการที่บ้านพักปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาสัญญาในการซ่อมแซมจำนวน 90 วันหรือว่า 3 เดือน  มูลค่าของการปรับปรุงอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดในครั้งนี้ ทางกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมจำนวน 1 ล้านบาท จึงได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ ให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานกาชาด ณ บ้านพักปลัดจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานชั่วคราวของสำนักงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับสำนักงานเหล่ากาชาดได้ก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ยังไม่ได้ผู้รู้มาตอบเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งผู้สื่อข่าวได้ทราบจาก นางอรุณศิริ เพ็ชรพราย,นางชมดี สุทธะมุสิก ซึ่งเป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาวุโส และเป็นบุคคลที่อยู่คู่กับสำนักงานเหล่ากาชาดแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ได้เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเป็นสำนักงานวัฒนธรรม ในอดีตและเป็นหอประชุมสำหรับจัดงานมงคลให้กับคู่สมรส ของบุคคลในอดีต ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันหลายครอบครัว ในขณะนั้นนายแพทย์ปรีชา มุสิกุลอดีต ส.ส .ยังเป็นนักดนตรีและเคยมาแสดงที่หอประชุมแห่งนี้ ภายในรั้วของสำนักงานเหล่ากาชาด ยังมีประวัติศาสตร์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารทรงเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ. 2540 ทรงปลูกต้นสัก กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินเสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ 2450 ทรงปลูกต้นสักยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ถึงในปัจจุบันนี้ การประมาณการคาดคะเนการสันนิษฐานเบื้องต้นอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดน่าจะผ่านอดีตมาจนถึงวันนี้ประมาณ 90 ปี //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร//พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าว รายงาน