สร้างแบรนด์ ปชส. การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  โดยมี 4 จังหวัดเข้าร่วม เพื่อสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่านางปาริษา ปานพรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ภาครัฐ  ภาคเอกชนประชาชนชุมชนท่องเที่ยวหลังพิธีเปิดได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์  ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภายใต้กิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนำและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์กำแพงเพชรพิ จิตร อุทัยธานี โดยโดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนุกุล กูรูด้านการสร้างแบรนด์ชื่อดังของประเทศไทย ที่ได้บรรยายเรื่องสร้างแบรนด์อัจฉริยะ 4.0 การจัดทำแบรนด์ท่องเที่ยวระดับจังหวัดในประเทศไทย และแนะนำกระบวนการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นอกจากนี้ยังมีการระดมสมอง เพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยวิทยากร รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสนอพิจารณาตั้งคณะกรรมการสร้างแบรนด์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งตามเข้าใจในกระบวนการภาษาของชาวบ้าน พอสรุปได้ว่าการประชุมอบรมในครั้งนี้ ได้นำบุคลากรในท้องถิ่นท้องที่ ของแต่ละจังหวัดซึ่งมีความรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง และเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และนำแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดมาเสนอต่อการประชุม จากนั้นได้นำมาวิเคราะห์เพื่อให้ตกผลึก แล้วนำมาแปลงเป็นแบรนด์ท่องเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแบรนด์ของ 4 จังหวัดคือจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ว่าจะมีอะไรที่โดดเด่นให้จดจำและมาท่องเที่ยว  ซึ่งการประชุมได้ใช้เวลา 2 วันตั้งแต่วันที่ 13 และวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ว่า การสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจะเป็นการพัฒนาตราสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว Branding ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปประธรรมว่า การสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจะช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เกิดความสนใจต่อสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว เกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพราะภาคเหนือตอนล่าง 2 มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธานี จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นรูปประธรรมเชิงสัญลักษณ์ สามารถนำไปถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เกิดการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และใช้สินค้าหรือบริการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงการใช้แบรนด์เพื่อวางแผนงานด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์บริการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ

บรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปอย่างคึกคักหลายจังหวัดต่างนำเสนอความคิดเห็นประเด็นและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตนเอง เพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้กับท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร//พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวรายงาน