สภ.เมือง ประชุม กต.ตร.เชิดชูตำรวจดีเด่น

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม(ศปก.) สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ(กต.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และรับฟังปัญหา สะท้อนจากประชาชน หรือข้อร้องเรียนของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนการแจ้งข่าวสารด้านอาชญากรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ โครงการตำรวจดีเด่น (สีขาว) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจ และดูแลสาธารณสมบัติ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มแสงสว่างศูนย์จราจร เเละการเลื่อนยศเป็นนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามโครงการตำรวจชุมชน  ด.ต.เอพยัญ คีตา ผบ. หมู่(ป)สภ. เมืองกำแพงเพชร ตลอดจน มอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณตำรวจดีเด่นคุณธรรม ในโครงการตำรวจดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรให้พยายามตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางดังกล่าว เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้เข้ารับประกาศเกียรติบัตรได้แก่ ร.ต.อ.ธวัช อิสระธานัน ด.ต.อนุสรณ์ กุลนันทคุณ ด.ต.ณัฐพงษ์ ศรีสุขวงษ์ ด.ต.บรรเจิด ทองใบ ด.ต.จรัญ เรืองโรจน์นอกจากนั้นยังมีคำสั่งแต่งตั้ง กต.ตร.สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อแบ่งเบาความรับผิดชอบ กิจกรรมตำรวจ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกันอาชญากรรม 2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน 3. ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 4 .ด้านการจราจร 5. ด้านการดูแลสาธารณสมบัติ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต//จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา หนังสือพิมพ์สี่ทิศ // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร