โครงการประชารัฐ หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

โครงการประชารัฐ หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุม “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร โดย นางสาวบุษบา เกตุอุดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในเรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง โดยกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทางการดำเนินการจ้างแรงงานผู้ต้องขังออกไปทำงานนอกเรือนจำฯ ในสถานประกอบการหรือการเข้ามาจัดตั้งโรงงานในเรือนจำ, การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ต้องขังในพื้นที่ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดหางานให้ผู้ต้องขังพ้นโทษ ฯลฯทั้งนี้ เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการ “คืนคนดี สู่สังคม” ด้วยการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และความตะหนักรู้ในบาปบุญคุณโทษ การละอายและเกรงกลัวต่อบาปและผลของการกระทำความผิด ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังและครอบครัว สอดคล้องกับแผนด้านแรงงานของประเทศ สร้างทัศนคติที่ดีให้สังคมยอมรับ และให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป
ที่ประชุมร่วมด้วยนางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัด, งสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, นายธำรง อัศวสุธีรกุล, นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของ บริษัท เฉาก๊วยชากังราวฯ พร้อมหน่วยงาน/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง //ข่าวข้างจวo//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้งอถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร