ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

ยังคงมีผู้ฝ่าฝืนกันทุกวัน ตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า ติดป้ายตามเสาไฟ โฆษณารกรุงรัง โดยไม่ได้รับอนุญาต จอดรถในที่ห้ามจอด ติดตั้งป้ายบนพื้นผิวถนน จอดรถบนทางฟุตบาท ขายของในบริเวณที่ห้ามจอด ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาการกีดขวางการจราจร กีดขวางทางเท้าเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีหน้าที่ ตามระเบียบให้กำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ  เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามถนนสายหลัก ย่านการค้า ตลาดชุมชน  เพื่อกวดขันการติดตั้ง ตากวาง สิ่งกีดขวางบนบาทวิถี และการตั้งวางสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รุกล้ำที่สาธารณะ ตามแผนจะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจการติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ  เจ้าหน้าที่เทศกิจจะออกตรวจสอบเพื่อติดตามผล เพื่อความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ของประชาชนในการสัญจรอย่างสะดวก และให้เป็นไปตามโครงการ “จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2561” ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการจัดระเบียบในเรื่องการจอดรถเพื่อความสะดวกในการจราจร เนื่องจากมีการจอดรถ ในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร ไม่ได้สะดวกรวมทั้งการตั้งวางสิ่งของหน้าร้านบางจุดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์เมืองเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เชิญชวนร่วมสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ สร้างวินัยและรณรงค์ร่วมกันรักษาความสะอาด และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความสะอาด ความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ประชาชนสามารถสัญจรอย่างสะดวกสบาย และยังเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชน งดการติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดๆ บริเวณที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่