ตรวจประเมิน ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางปัทมา พวงมาลั รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จากทีมคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยทีมคณะกรรมการได้ให้แนะนำเพิ่มเติม เรื่องการบันทึกข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพ และ หัตถการ ในโปรแกรม hosxp นอกเหนือจากการรักษาโรค และ การบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีพบเหตุที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นขณะให้บริการ