อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯโดยมี อสม. เข้ารับการอบรม จำนวน 212 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรสำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. การควบคุมและป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน (โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคฉี่หนู/ฮ่องกงฟุต) โดยคุณ            ผ่องพรรณ ปิ่นทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
2. การควบคุมและป้องกันโรค โดยคุณชญาดา ญานะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร