นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองการช่างสุขาภิบาลฯ เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย ตัวแทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมรายงานความคืบหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชน และรายงานการตรวจสอบปั๊มสูบน้ำเสีย และบานประตูน้ำภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ทางคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับทราบ พร้อมรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกำแพงเพชรครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560