สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายกนกศักดิ์ รามบุตรปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพช ในฐานะเลขาสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้อ่านประกาศเรียกประชุมเปิดสภา ลงนามโดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ประชุม มีฝ่ายบริหาร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบไปด้วย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกฯ นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมกัน 17 ที่นั่ง ยกเว้น นายปรีชา วิศาลศักดิ์ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่ได้ขออนุญาตลาป่วยที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระเขาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งนายกนกศักดิ์ รามบุตรเลขาสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้อ่านประกาศเปิดประชุมสภา ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมในสมัยที่ผ่านมา , รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรฅ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แจ้งต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอเวลาในการศึกษา กรณีวาระที่จะขอความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำ เนื่องจากยังมีข้อสังเกตุและติดขัดหลายประการ ไม่ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ตามหลักการและเหตุผลที่เสนอต่อที่ประชุมได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีอาคารขนาดใหญ่ที่ยังเป็นข้อกฎหมายไม่ชัดเจน ต่อการดำเนินการต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจัดข้อระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ ในการทำรายทิ้ง หรือสร้างต่อ ซึ่งไม่มีชี้แจงรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม ต่อจากนั้นที่ประชุมสภา ได้ประชุมข้อราชการที่สำคัญ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร ติดกับสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นสระน้ำที่ได้มาตรฐาน  เพื่อการแข่งขันและสร้างนักกีฬาว่ายน้ำไปสู่ความเป็นเลิศ, ด้านการสาธารณสุข อนุมัติผ่านเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน 500,000 บาทเพื่อ ปรับปรุงภายในอาคารศูนย์บริการแพทย์แผนไทย ฝ่ายบริหารขออนุญาตจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป็นรายจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กถนนบำรุงราษฎร์ 37 ฝา ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพัก  คสล. 5 โครงการ ประกอบไปด้วยถนนเทศา 2 ซอย 5 ถนนประชาหรรษาซอยแยกซอย 6 ถนนวังคางซอยแยกซอย 1 ถนนราชดำเนิน 1 ซอยแยกซอย 10 และถนนเกาะแขก 1 ซอย 2 รวมเป็นเงิน 2,164 ,000 บาท

และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ เพื่อนำไปก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนเทศา 2 จำนวน 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนราชดำเนิน 1 ซอย 24 พร้อมท่อระบายน้ำอีก 1 โครงการรวมเป็นเงิน 2,640,000 สำหรับในวาระอื่นๆ เป็นวาระที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะได้นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชน ต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแผนและนโยบายของฝ่ายผู้บริหาร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขต 2 ได้นำประเด็น ถนน ตลอดสายริมเขื่อนแม่น้ำปิง และถนนเกาะแขกตั้งแต่อนุบาลวาริน ไปจนถึงสี่แยกเกาะแขก เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เข้าปรับปรุงพื้นผิวถนนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรที่มีการจราจรคับคั่งในแต่ละวัน ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นวาระสุดท้ายก่อนปิดการประชุม ซึ่งบรรยากาศของการประชุมเป็นอย่างเรียบร้อยปกติ