ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.36 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561” ซึ่งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีในการทำนุบำรุงศาสนา โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ,โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.2561