ประเพณีกวน”ข้าวทิพย์มธุปายาส” เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 วัดแก้วสุริย์ฉาย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานกระบือ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลลานกระบือ ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ และโรงเรียนเทศบาลลานกระบือโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โรงเรียนลานกระบือวิทยา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์มธุปายาส และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งในวันดังกล่าวยังเป็นที่มาของพิธีกรรมกวนข้าวทิพย์มธุปายาส ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในหมู่ชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ 1 วันและเมื่อพระพุทธเจ้าทรงฉันแล้วในช่วงกลางคืนนั้น ได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธ จึงถือว่า มีผลานิสงส์มาก นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานเปิดโครงการ กวนข้าวทิพย์มธุปายาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเทิดทูนเกียรติคุณ ด้วยความเคารพกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้วจะเป็นศิริมงคลแก่ผู้ทำ และผู้บริโภค สมควรนำไปเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้รับบริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภ ปราศจากโรคา พยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล และเนื่องจากวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงมีการปฏิบัติตนของชาวพุทธอันได้ แก่การทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ถือศีล เจริญภาวนา และเวียนเทียน ณ วัดแก้วสุริย์ฉาย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมศาสนาให้คงอยู่สืบไป/เอ อภิมุข / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้งอถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร