ประชุมขับเคลื่อน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วันที่ 28 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานในวาระปี 2561-2563  จัดขึ้นที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง รวมทั้ง นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทุกจังหวัดอย่างพร้อมเพรียงการประชุมในครั้งนี้มี ประเด็นวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การปฐมนิเทศคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2561 – 2563 ประชุมแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย Industry Transformation บทบาทและความคาดหวังการเป็นกรรมการสภาอุตสาหกรรม โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โครงสร้างการทำงานของสายงานคณะกรรมการที่สำคัญ โดย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบรรยาย ขั้นตอนการทำงาน อำนาจการอนุมัติต่างๆ หน้าที่ของสายงานแต่ละฝ่ายสถาบัน โดยผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บรรยายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การระดมสมอง ในการขับเคลื่อนนโยบาย  Industry Transformation  มีประเด็น

1 นวัตกรรมก้าวหน้า

2 อุตสาหกรรมไทยสู่สากล

3 เพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม

4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5 เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประเด็นสำคัญในการประชุมของวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 มีวาระการ แก้ไข พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ 2530 ในประเด็นต่างๆเช่น คุณสมบัติของสมาชิกของกรรมการ และวิธีการเลือกตั้ง โดยสายงานกลุ่มอุตสาหกรรม และสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปฐมนิเทศแนวทางการดำเนินงานวาระปี 2561-2563 ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเข้มข้น ในการกำหนดแนวทางบทบาท การบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ  รวมทั้งการระดมสมองในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาในการบรมประชุม 2 วันเต็มที่เลยทีเดียว / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร