กกต.ประชาสัมพันธ์ รู้จักเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร..

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนางสาวธิติรัตน์ มาสกุล หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร วิทยากรผู้บรรยาย ได้กล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว โดยมาตรา 65 กำหนดว่า การลงคะแนนให้กระทำได้โดยวิธีดังนี้

(1)การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง

(2)การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนหรือวิธีการอื่นใดที่คระกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

และมาตรา 32/1 กำหนดว่า การนำเครื่องลงคะแนนไปใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ถือเป็นทางเลือกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิลงคะแนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากเครื่องลงคะแนน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาประชาสัมพันธ์ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นต่อการใช้เครื่องลงคะแนน..??By Mickysun/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร