พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.กพ., นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด และนางลัดดา โพธิ์​ตุ้ย ผอ.สนง.คปภ.กพ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ฯลฯ โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร

ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยคัดเลือกจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เครือข่ายป้องกันภัย เครือข่ายวิทยุสื่อสาร มูลนิธิ/ชมรม องค์กรสาธารณกุศล ฯลฯ จากทุกอำเภอ (ในพื้นที่เสี่ยง) จำนวน 160 คน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 รวม 2 วัน … ทั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถช่วยเหลือ รวมถึงประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับทางราชการอย่างได้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน พร้อมเน้นย้ำถึงวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ รวมถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา/ข่าวข้างจวน/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร