Young Smart Farmerไร่ “พานทอง พอเพียง” อ.ปางศิลาทอง

Young Smart Farmer ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง เกษตรกรหนุ่มจากไร่ “พานทอง พอเพียง” อำเภอปางศิลาทออง จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ไร่พานทอง พอเพียง เลขที่ 43 หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายสถิต ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และคณะประกอบด้วย นายวิวัฒน์ บุษบง รักษาการเกษตรอำเภอปางศิลาทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอปางศิลาทอง กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดกำแพงเพชร Young Smart Farmer และสื่อมวลชนสังกัดชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันเยี่ยมชมกิจการไร่พานทอง พอเพียง ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง อายุ 26 ปี Young Smart Farmer ผู้จบปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ –เฉลิมพระเกียรติ โดยเริ่มทำงานด้านการเกษตร ในพื้นที่ 5 ไร่ ประกอบกิจกรรม แปลงต้นแบบ 1 ไร่ พอเพียง โดยทำกิจกรรมการเกษตรหลายอย่างในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อการเลี้ยงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง,ปลูกมันหวานญี่ปุ่น,ปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวล หรือ มะละกอส้มตำเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุ๋ยไส้เดือน,เลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดง,ลี้ยงเป็ดไข่ ห่าน เลี้ยงไก่ไข่ในตะกร้า,เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทำการเกษตร ทำให้จากกิจกรรมที่ทำในแต่ละเดือน มีรายได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ลงทุนทำกิจกรรมแล้ว จะคงเหลือ 20,000 – 30,000 บาท
Young Smart Farmer ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง เกษตรกรหนุ่มจากไร่ “พานทอง พอเพียง” อำเภอปางศิลาทออง จังหวัดกำแพงเพชร ให้เหตุผลที่เลือกมาทำการเกษตรหลังจากเรียนจบ ว่า ไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่อยากเป็นมนุษย์เงินดิน,อยากที่จะพัฒนาบ้านเกิดในวัยที่ยังมีแรง มีไฟ และอยากกลับมาอยู่กลับครอบครับ ประกอบด้วย พ่อ แม่ และพี่สาว ของตน ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการปฏิบัติที่ได้จากการเป็น Young Smart Farmer ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี 2560 ทำให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมต่างๆทั้งในระดับ อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เกี่ยวกับด้านการทำการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาอาชีพของตนเอง ตลอดจนมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ได้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Young Smart Farmer ด้วยกันเอง ทำให้มีความรุ้และเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น ทำให้มีเครือข่ายที่เหนียวแน่น และทำให้มีตลาดและเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้ากว้างขึ้น ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง เกษตรกรหนุ่มจากไร่ “พานทอง พอเพียง” อำเภอปางศิลาทออง จังหวัดกำแพงเพชร ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆในไร่ “พานทอง พอเพียง” ว่า การเลี้ยงจิ้งหรีด จะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 33 – 35 วัน ใน 1 กล่อง จะได้จิ้งหรีด 18 – 22 กิโลกรัม ได้กำไรจากการขายจิ้งหรีดต่อกล่องประมาณ 800 – 1,000 บาท นำไปขายในตลาดชุมชน และใกล้เคียง ซึ่งได้เลี้ยงไว้จำนวน 6 กล่อง กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ในตะกร้า จะสามารถทำให้คุมเรื่องอาหารและโรคได้ เป็ดไข่ และไก่ จะเป็นรายได้รายวันในครัวเรือน 1 เดือน จะได้กำไร ประมาร 2,000 กว่าบาท ตลาดจำหน่ายในชุมชน ไก่ไข่ 27 ตัว เป็ด 50 ตัว กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน โดยใช้มูลของม้าในการเลี้ยงไส้เดือน เลี้ยง 1 เดือน จึงจะเก็บผลผลิตได้ โดยน้ำไส้เดือน จำหน่าย 30 บาท ต่อ ขวด มูลไส้เดือน 30 บาท ต่อ กิโลกรัม ตัวไส้เดือน 1,000 บาท ต่อ กิโลกรัม กิจกรรมปลูกมันเทศญี่ปุ่น ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกโดยการใช้ยอดเสียบ ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 120 วัน จำหน่ายให้โรงงานราคากิโลกรัมละ 8 – 20 บาท แต่ถ้าส่งตลาด อตก.ที่กรุงเทพฯ ขายส่งในราคากิโลกรัมละ 60 บาท กิจกรรมปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวล หรือมะละกอส้มตำ ใช้ระยะเวลาในการปลูก 6 เดือนจึงเก็บผลผลิตได้ ขายส่งรถมารับถึงสวน ราคา 3 – 18 บาท ต่อ กิโลกรัม ขายส่งร้านส้มตำในชุมชน 6 บาท ต่อ กิโลกรัม กิจกรรมการเลี้ยงกบ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 4 เดือน จึงเก็บผลผลิตได้ โดยเลี้ยงในกระชังและปล่อยตามธรรมชาติ ให้อาหารโดยการใช้แสงไฟล่อแมลงเป็นอาหาร จับขายส่งให้ร้านในชุมชนกิโลกรัมละ 70 – 100 บาท แล้วแต่ฤดูกาล และกิจกรรมเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาหมอชุมพร เลี้ยงกุ้งฝอย โดยการใช้ขี้จิ้งหรีดเป็นอาหาร ก็จะมีรายได้อีกทางหนึ่ง

ว่าที่ ร.ต.วรพล พานทอง เกษตรกรหนุ่มจากไร่ “พานทอง พอเพียง” นับเป็น Young Smart Farmer ของจังหวัดกำแพงเพชร อีกคนหนึ่ง ที่ร่วมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และร่วมสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย จะต้องเป็นเกษตรกรผู้มีศักยภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร สามารถเป็นผู้นำทางการเกษตร ในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับได้เป็นอย่างดี.///ภาพข่าว/อาทิตย์ สุวรรณโชติ “ข่าวสด”กำแพงเพชร /ย่าที่ ร.ต.จักรพรรณ. ร้องเสียง ไทยพีบีเอส คลิป/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน