วัดแก้วสุริย์ฉายมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียน

เมื่อเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร คณะสงฆ์วัดแก้วสุริย์ฉายร่วมกับโรงเรียนลานกระบือวิทยา  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ให้กับนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทย และโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

พระครูวรวรรณวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลลานกระบือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพระครูวรวรรณวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลลานกระบือ กล่าวว่า การเรียนธรรมศึกษา คือ การเรียนประโยคนักธรรมสำหรับฆราวาส พูดกว้างๆก็ คือ เรียนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ประวัติของพระพุทธเจ้า วินัยของฆราวาส หลักปฏิบัติของฆราวาส ตลอดจนศาสนพิธีต่างๆ โดยหลักสูตรการเรียนธรรมศึกษาแบ่งหลักสูตรการเรียนออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน คือ ชั้นธรรมศึกษาตรี ชั้นธรรมศึกษาโท และชั้นธรรมศึกษาเอก สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการที่จะสอบธรรมศึกษาชั้นต่อๆไป และจะได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมจะได้สงบสุขด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ ซึ่งคณะสงฆ์วัดแก้วสุริย์ฉายได้มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ที่สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ได้เป็นปีที่ 3 จำนวน 40 ทุนทุนละ 500 บาท และ 300 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาทด้วย//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร