ประชุมผู้ปกครองชี้แนวทางการศึกษา  ร.ร.ท.1 คึกคัก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ดร.ศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 นายพิพัฒน์ จงมีความสุข นายบุญลือ สุธาวาส สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนีh
สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวกับผู้ปกครองนักเรียนว่า คระผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพราะการศึกษาและความรู้จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรง บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะในการสอนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของร่วมกันกับครูในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้รับความรักและความใส่ใจอย่างใกล้ชิดและเติบโตได้อย่างงดงามสู่สังคมต่อไปนอกจากนี้กลุ่มงานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร ได้เคลื่อนที่มาบริการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันยุงลาย โรคเท้าเปื่อย และความรู้เรื่องวัคซีน พร้อมตรวจสุขภาพฟรี และยังมีบริษัทประกันสุขภาพของสยาม สไมล์ มาให้ความรู้เรื่องการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของนักเรียนอีกด้วย