รมว.พม. ลงพื้นที่คลองลาน ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดที่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น .พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน และชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นเดินทางต่อไปที่อำเภอคลองลาน   ตรวจเยี่ยม  ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร อ.คลองลาน พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจในการดำเนินงานด้านสังคม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวง พม. ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงสิทธิและรับบริการของรัฐ โดยพัฒนาการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และมีเครือข่ายด้านสังคมเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยได้มีการสร้างความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย และกรมบัญชีกลาง จัดทำระบบการจ่ายเงินอุดหนุนแบบ E-payment ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งจะลดการจ่ายเป็นเงินสดเพื่อความโปร่งใส ให้กับประชาชนมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้น สถานการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560 พบว่ามีประชากรเด็กและเยาวชน จำนวน 224,733 คน ในจำนวนนี้มีเด็กพิการ 1,345 คน เด็กและเยาวชนประสบปัญหาทางสังคม 278 คน มีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดในคดีอาญา จำนวน 234 คน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 468 คน มีหญิงตั้งครรภ์ซ้ำอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 81 คน มีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่จำนวน 217 คน และมีเด็กที่ลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 5,034 คนส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 214 แห่ง และมีการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น DJ TEEN โครงการสนับสนุนแกนนำสภาเด็กและเยาวชนร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัด และโครงการเยาวชนรู้เท่าทัน ไม่เล่นพนันบอล 2018 เป็นต้น โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงาน  มีภารกิจในการรับผิดชอบดูแลราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11,570 คน ประกอบด้วย 6 ชนเผ่า ได้แก่ เมี่ยน กะเหรี่ยง ลาหู่ ม้ง ลัวะ และลีซู โดยศูนย์ฯ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิสังคม มีการรวบรวมวัตถุโบราณของชนเผ่าต่างๆมาจัดแสดง และจัดตั้งเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา” แหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งภายในประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการห้องอาภรณ์ชนเผ่า นิทรรศการห้องวัตถุศิลป์ห้องจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตรนั้น ได้เน้นย้ำการบูรณาการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย One Home หรือ Model การทำงานในพื้นที่อย่างเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาภาคในการเชื่อมโยงประสานหน่วยงานในพื้นที่ เน้นการประสานงานอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร และให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เป็นช่องทาง ให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคม เข้าถึงการให้บริการสวัสดิการของภาครัฐ โดยเน้นการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สามารถเข้าถึงผู้ประสบปัญหาในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน พัฒนาและยกระดับการประสานส่งต่อหน่วยงานภายในกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายประชารัฐ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูล Social map และฐานข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจะพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร