รมว.พม.ติดตามภารกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับที่อาคารห้องประชุมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  การเดินทางมาติดตามเป็นภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน การขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายด้านสังคม และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์สินค้าของหน่วยงาน ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพคนพิการ สวัสดิการชุมชน และบ้านพอเพียง พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวชน การขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานด้านสังคมตามนโยบายรัฐบาล”ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงสนับสนุนให้อำเภอและองค์การส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนางานด้านสังคมร่วมกับ พม.ด้วย