ปปช.กำแพงฯ ให้ความรู้ยื่นทรัพย์สินหนี้สินผู้บริหาร อปท.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสาว นภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมาย ปปช. ณ ห้องลิไทโรงแรมเพชร โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอปางศิลาทองอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สามารถยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและยื่นเอกสารประกอบได้ถูกต้องสมบูรณ์ การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมาย ปปช .ซึ่งถือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่มีความสำคัญ ประกอบกับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ. ศ. 2560-2564 ) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และผู้ประสานงานการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 150 คน ที่มาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร-หนองปลิง-ปางมะค่า เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล