หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมลิไท เมืองกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำรินายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน มีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 200 คนจาก 20 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการอพยพแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรลดลง ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เยาวชนในภาคเกษตรกรรมหันไปสู่อาชีพอื่น เป็นสาเหตุให้ลดลง เด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างทางความคิดและการรับเทคโนโลยีหรือการปฏิบัติใหม่ๆ จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีพลัง เป็นความหวังและอนาคตของประเทศไทย หากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะสามารถเป็นผู้นำความก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไป ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ก็เพื่อต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง./ปณิธาน จันทรเขตต์/เดลินิวส์ ลานกระบือชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร