ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง อาหารกลางวันนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เอกชนและท้องถิ่น ร่วมด้วย ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  พ.อ.พงศธร นิพภยะ,พ.อ.ประสาน ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อมวลชน กรณีการดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่มีบางโรงเรียนดำเนินการไม่เหมาะสม อาหารขาดคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องแจ้งทำความเข้าใจ ให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  และเลิกกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดระเบียบโดยเด็ดขาด การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐจะเข้มข้นมากขึ้น จึงขอให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กล่าวว่า สำหรับเรื่อง อาหารกลางวันของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้วยโปรแกรม School lunch  เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของนักเรียนและปราศจากปัญหาภาวะทางโภชนาการ และให้สำนักงานเขตพื้นที่ นิเทศติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันให้ครบถ้วนทุกโรงเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานออกติดตามผลการดำเนินงานโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งกำชับให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทราบตามกำหนด เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบต่อไป //ปณิธาน จันทรเขตต์/เดลินิวส์ ลานกระบือชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร