“นายกชัยวัฒน์”จัดอมรมร้านค้าแผงลอย อาหารสะอาดปลอดภัย

“นายกชัยวัฒน์”จัดอมรมร้านค้าแผงลอย อาหารสะอาดปลอดภัย

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราว นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย ผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยในเขตเทศบาล โดยมี นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช กล่าวว่า สถานจำหน่ายอาหาร นับว่าเป็นสถานบริการอีกประเภทหนึ่งที่เทศบาลฯ ต้องมีการควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การสารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.2544 อย่างถูกต้อง เพราะผู้ที่จะประกอบการจำหน่ายอาหาร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ผู้บริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อสุขภาพ การที่ทุกท่านได้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ จึงขอให้ทุกท่านโปรดตั้งใจรับฟังความรู้จากวิทยากร และเข้าอบรมตลอดหลักสูตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารและข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยสำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายแพทย์ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ รพ.สต.นครชุม นายกิตติ แก้วบุต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีหัวข้อในการอบรมให้ความรู้ดังนี้
1.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
2.หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการกิจการก้านอาหาร
3.กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจหามารปนเปื้อนในอาหาร อันได้แก่ สารบอแรกซ์ (ผงกรอบในอาการ) สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (สารฟอกขาว) กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) และฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ)

โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบกด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 80 คน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 1 วัน โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร