อสม.เน้น คุมโรคไข้เลือดออก – สารเสพติดใกล้ตัว 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ประชุม อสม. เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2561ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราว นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขการประชุมในครั้งนี้จัดโดย โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง
1. การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคุณจงรักษ์ อยู่สุ่ม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. สารเสพติดใกล้ตัว 
โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคุณอนุพงษ์ พงษานิตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี อสม. เข้ารับการอบรม จำนวน 212 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร