คืบหน้า ถนนสาย จ.สะพานใหม่ข้ามแม่น้ำปิง

(การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2) งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท นายชวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง นายธีรพงษ์ ฉวีราช วิศวกรงานทาง นางรังษิยา กมลพนัส ผู้ชำนายการด้านสิ่งแวดล้อม นายกฤตยา ทองธรรมสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และประชาชน ได้ร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2) งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการก่อสร้าง ถนนเลี่ยงเมืองสายใหม่พร้อมสะพานคู่ข้ามแม่น้ำปิง หน้าเรือนจำกลางกำแพงเพชร-ตรงข้ามที่ตั้งไฟฟ้าแรงสูงตำบลทรงธรรม เพี่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปภาคเหนือไม่ต้องเข้าเมือง สำหรับถนนสาย จ. ผังเมืองรวมกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นถนนที่ไม่ปรากฏชื่อในแผนที่ แต่มีเส้นทางอยู่ก่อนสำรวจเป็นทางลูกรังดินแดง กำหนดขยายเขตทาง เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเดิมบรรจบกับทางหลวงชนบท กพ 5069 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1,100 เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท กพ 3002 หนองปลิงท่าไม้แดง ที่ห่างจากถนนเทศซา 2 ซอย 15 บรรจบกับถนนเทศา 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเทศา 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1079 และทางหลวงชนบท กพ 3002 หนองปลิง-ท่าไม้แดง ระยะทางประมาณ 3,790 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมประมาณ 1,570 เมตร จนบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 101 ที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 112 ถนนเลี่ยงเมือง บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 161 ระยะทางรวมประมาณ 3,500 เมตร ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สภาพปัจจุบันยั้งไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากในอนาคต คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของรถบรรทุก แต่ขณะนี้ยังไม่มีถนนต่อเนื่องกับทางเลี่ยงเมืองตามโครงข่ายคมนาคม และบางช่วงเวลารถบรรทุกจะใช้เส้นทางของชุมชนซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการคมนาคมที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป ..By Mickysun / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร