เทศบาล กพ.หนุนนักเรียน อบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ วิถีธรรม วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนพพรปานชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดร.ศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง นางสาวสุชีรา อภัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ –ชุ่มดีสารอุปถัมภ์ ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนา ให้กับนักเรียน เพื่อในการหล่อหลอมบ่มเพาะประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน สามารถนำหลักธรรม และค่านิยม 12 ประการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตอบสนองนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ของ บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีการบูรณาการการทำงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในสังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนชากังราว เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 146 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ ด้านสถานที่ พระวิทยากร และวิทยากร จากพระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง มาให้ความรู้กับนักเรียนตลอดทั้ง 3 วัน