เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผล กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียน ณ สวนเกษตรลุงฮุย อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายอรุณ ตันประเสริฐ ผอ.ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เกษตรกรซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 11 อำเภอ จำนวนกว่า 70 คน รวม 1 วัน โดยปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ (เสริม/หลัก) จากการปลูกทุเรียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ฯลฯ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรโดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การประหยัดอดออม, การครองตัว ครองตน, คุณธรรม จริยธรรม, ตระหนักรู้ในบาปบุญคุณโทษ, การสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (ยาเสพติด) แก่ทางราชการ ฯลฯ//ข่าวข้างจวน