“กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต ทันโลก  บริการดี  มีคุณธรรม”

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรมี ประชุมสัมมนาผ่านระบบ VDO Conference  ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรยาย เรื่อง การป้องปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) การบรรยาย เรื่อง แนวทางการเสวนาเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสหลังจากประชุมผ่านระบบ VDO Conference  กับส่วนกลางแล้ว นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จัดงานสัมมนา “13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส” ภายใต้ Theme “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส พร้อมกันทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ และเป็นการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคม ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -12.30 น.  โดยมีเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใสจากหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมกิจกรรม  โดยมีประเด็นการ เสวนาเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ภายนอก การยกระดับการให้บริการ (พฤติกรรมการให้บริการ, ขั้นตอนการให้บริการ, ความเป็นธรรมในการให้บริการ) การจัดการเปิดช่องทาง ข้อร้องเรียนให้มีช่องทาง, วิธีการ, ความรวดเร็ว ในการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส)กิจกรรมเสวนา“13 เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส”ภายใต้ Theme “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”ที่จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นางคุณารักษ์ เกษวิทย์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสัญญา พรหมภาสิต  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจําเขต (คพข.)นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรและการไฟฟ้าในสังกัด ทั้งนี้ นายถนัดกิจ น่วมอินทร์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงแนวทาง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า การปฏิบัติงานตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่ และมีการเปิดเผย ข้อมูล รวมถึงกระบวนการการดำ เนินงานที่สำคัญขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งผลให้สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการดำ เนินงานได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามข้อเท็จจริง กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ทันโลก  บริการดี  มีคุณธรรม”สำหรับผลสรุปของการเสวนา ในภาพรวม ด้าน ปปช.และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการร่วมงานกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และปรากฏว่าการร้องเรียนเรื่องราวจากประชาชนสำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการและปัญหา ความไม่โปร่งใสในสำนักงานนี้จากประชาชน แม้แต่เรื่องเดียว เป็นการยืนยันและการันตรีถึงความมุ่งมั่นของ กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”ภายใต้ Theme “Zero Toleranceชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรถนัดกิ