กาชาด-เทศบาล ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะอินทรีย์

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดโครงการกำแพงเพชรเมืองสะอาด มุ่งเน้น บ้าน วัด โรงเรียน รณรงค์ร่วมใจลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเปียกครัวเรือนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชากังราว 1 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เปิดการประชุมโครงการกำแพงเพชรเมืองสะอาด พร้อมด้วย นางสุชาดา ศรีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และ นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการเกล่ากาชาดฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  นายกนกศักดิ์ รามบุตร ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชุมชนทั้ง 27 ชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พนักดงานกลูกจ้างงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กองการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564 ) และให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”  ตามแนวทาง”ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)  โดยจัดทำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ขึ้น เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยฝอยชุมชน โดยมีเป้าประสงค์ ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลง  ขยะอันตรายจากชุมชนได้รับการคัดแยกและมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น ภายใต้หลักการ ๓Rs (REDUCE  REUSE และ RECYCLE) และหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนาและภาคประชาคม /ประชาชน  โดยให้ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้าน / ชุมชน  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  ตามที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยภาคเหนือ นำหลักการบริหารจัดการขยะต้นทางของชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ให้เป็นแนวทางการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกชุ่มครัวเรือน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและขยายผลสู่ราชการต่างๆ และครัวเรือนของประชาชน  เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึง ได้จัดทำ โครงการกำแพงเพชรเมืองสะอาด เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการลดปริมาณขยะต้นทางและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยกำแพงเพชร และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายเรื่อง บทบาทการขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการขยะอินทรีย์ และ นายพรเทพ พุ่มพวง นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร บรรยายเรื่อง การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์ / ขยะเปียกชุมชน และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย จำนวน 100 คน