เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 2 ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ช่วงสายของวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ชุมชนประชาหรรษา และชุมชนบ่อแขกด้วยกัน 2  แห่ง โดย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพช ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว โดยไม่ได้คิดมูลค่า ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกาศกำหนดเขตท้องที่ ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์จนครบ ทั้ง 27 ชุมชน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จะเคลื่อนที่ไปที่ชุมชนทุ่งสวน และชุมชนเพชรทรายทอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ชุมชนิจิตรและชุมชนเพชรกะรัต วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ชุมชนเพชรวารินพัฒนาและชุมชนเทศบาล 4  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ชุมชนเกาะแขก และวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณที่ วัด สถานที่สาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เรียบร้อยแล้ว เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกรุณานำสุนัขหรือแมวที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปมารับบริการฉีดวัคซีน ตามชุมชนดังกล่าว นอกจากนี้เทศบาลได้แนะนำเหรียญเครื่องหมาย รับรองการฉีดวัคซีน โดยเจ้าของนำไปแขวนคอสุนัขของท่านด้วยอย่าให้สูญหายเป็นอันขาด และเก็บหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วยหากปรากฏว่า มีสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ ไปอาศัยหลบซ่อนในอาคารบ้านเรือนของท่าน กรุณาอย่าให้ที่อยู่อาศัยและอาหาร เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่ามีสุนัขตัวใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า โปรดรีบแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อดำเนินการต่อไป