คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลกำแพงฯประชุมนัดแรกกับ ผอ.ใหม่ ครูหมิง

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และนับเป็นการประชุมครั้งแรก ของครู หมิง”ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หลังเข้ารับตำแหน่ง เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยร่วมประชุมที่ห้องเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ท่ามกลางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนำโดย นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์  พ.ต.อ.ขัตติย อนันตวงศ์ อดีตผู้บังคับการนครสวรรค์ นายสมพงษ์ มาธุพันธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 นายจักรไตรภพ หนุนเพชร อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธังนายอำเภอโกสัมพีนคร ายเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย อดีตผู้อำนวยการระดับสูงสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการภาค 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายคมสัน ศุภกิจเจริญ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง นางสุพัตรา เข็มเพชร กรรมการผู้แทนครู เป็นต้นสำหรับประเด็นในการประชุม เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ การจัดการเรียนการสอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนอกจากนี้ก็จะมีประเด็น การบริหารร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน การจัดเก็บค่าเช่าสถานที่ภายในโรงเรียน รวมทั้งข้อมูลโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมี ข้าราชการครูและบุคลากรผู้บริหารจำนวน 3 คน ครูประจำการจำนวน 56 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 39 คน มีครูไทยจำนวน 31 คน ครูต่างชาติ 8 คนและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 8 คนลูกจ้างประจำ 3 คนลูกจ้างชั่วคราว 16 คนรวมทั้งหมด 125 คนและที่สำคัญได้ประชุม เรื่องการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และการปรับปรุง งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างความเข้าใจประสานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนภายนอก โดยได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจัดทำข่าวสารอนุบาลเดลินิวส์ การรายงานข่าวรายวัน การจัดทำเพจ Facebook รอบรั้วอนุบาลกำแพงเพชร เป็นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริหารทุกฝ่ายงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสายชั้น ให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้รับทราบ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดทำเว็บไซต์ การจัดทําป้ายนิเทศบอร์ดโครงสร้างต่างๆ  รวมทั้งการจัดทำสถานีข่าว เป็นต้นนอกจากนี้ปัญหาสำรวจอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน เพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้และมีความปลอดภัย โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองเพื่อประกันความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน การพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ซึ่งทุกประเด็นในการประชุมล้วนแล้วแต่เกิดก่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโดยสรุปการปชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา สร้างเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกัน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของโรงเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกทั้งการประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี