กาชาดเดินหน้าเสริมความรู้ คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการสร้างความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยฝอยชุมชน โดยนายพรเทพ พุ่มพวง นายก อบต.สลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรในวันเดียวกันได้เข้ากราบนมัสการพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสาธิตและทำถังขยะเปียกภายในวัด และเดินทางเข้ากราบนมัสการพระเทพวัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ และเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสาธิตและติดตั้งถังขยะภายในวัด เพื่อให้เป็นวัดตัวอย่างการทำถังขยะเปียกและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของบ้านเมืองตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นจังหวัดสะอาดต่อไป// รอบรั้วกาชาด / อบต.สลกบาตร