ประชุมเแกนนำหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และกิจกรรมKick off

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 เวลา 09.30น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี และกิจกรรมKick off ณ ห้องลิไท รร.เพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผวจ.กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งอีกครั้ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง ชุมชนให้มีความโดดเด่นมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ ในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือการสร้างตลาดชุมชนดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้านชุมชนท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D ให้พร้อมขายสร้างรายได้มากขึ้นและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้มีการกระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดงบประมาณตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจำนวน 11 อำเภอ 38 หมู่บ้านงบประมาณ 85 ล้านบาทถ้วน โดยดำเนินงานใน 4 กระบวนงานได้แก่พัฒนาบุคลากรด้านการท่องที่ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายคือเพื่อสร้างรายได้จากการท่อง เที่ยวของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 150 คนจาก 11อำเภอ 38หมู่บ้านๆละ 3คน/จารุวรรณ. สุวรรณวัฒนา. สี่ทิศ. ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นรายงาน