รองอัยการสูงสุด มอบ พระไภษัชฌายะคุรุ รถ-อุปกรณ์การแพทย์ ร.พ.บ้านด่านลานหอยสุโขทัย

รองอัยการสูงสุด ประธานพิธีมอบ พระไภษัชฌายะคุรุ รถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์การแพทย์  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 นางสาวนิภาพร  รุจนรงค์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบ พระไภษัชฌายะคุรุ รถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะประกอบไปด้วย ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการอาวุโสและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์อัยการอาวุโสกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นายอนันต์ ทองแตง อัยการจังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอขนาด 30 เตียงเริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ 2528 จนถึงปัจจุบันรวม 33 ปีให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยประมาณ 4 หมื่นกว่าคนและมีผู้ป่วยที่อยู่อำเภอข้างเคียงของจังหวัดตาก และอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย มารับบริการปัจจุบันสถานที่ให้บริการเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ กับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลมีความขาดแคลนรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ ที่มีความสำคัญหลายรายการซึ่งโรงพยาบาลได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมามาปรับปรุงแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินอุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงหลังคาอาคารรักษาพยาบาล ที่ชำรุดทรุดโทรม น้ำรั่วพร้อมรางน้ำและทาสีอาคารสถานที่ตามความจำเป็นประกอบกับ นางสาวนิภาพร  รุจนรงค์ รองอัยการสูงสุด นายยรรยง เดชพิรัตนมงคล อัยการผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการรองอัยการสูงสุด และบุคคลที่ไม่ได้ออกงานอีกหลายท่านได้ร่วมกันจัดพิธี และสร้าง พระไภษัชฌายะคุรุ ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้า และพระนามดังกล่าว ยังหมายถึง พระตถาคต เจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค หรือ พระไภษัชฌายะคุรุ ตถาคตพระมหาแพทย์ราชาพระพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ ขนาดความกว้าง 62 เซนติเมตร ความสูง 145 เซนติเมตร และความลึก 42 เซนติเมตร โดยคณะผู้จัดสร้างมีความเห็นพ้องกันว่า ควรจะได้นำ พระไภษัชฌายะคุรุ มาประดิษฐานณโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย บุคคลทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาล ได้สักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร คณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมสมทบบุญในครั้งนี้ด้วย โดยมีตัวแทนเดินทางไปร่วมพิธีประกอบด้วย นายสวัสดิ์​-คุณจรูญ มุ่งงาม นายสมศักดิ์​ ขำสกุล นายพงษ์ศักดิ์​ ขจรเกียรติคุณนายสรวิชญ​ ธันยบูรณ์สถาพร นายชญานนท์ บวรกุลนิษฐ์ //พิพัฒน์ จงมีความสุข/ ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร